Archive for: مرداد ۲۱ام, ۱۳۹۴

۱۰۹- آیا زنان بهشتی حجاب خواهند داشت؟!

a115_16120000_1_Fixedسؤال: وضعیت حجاب در بهشت چگونه است؟! آیا زنان بهشتی پوششی مانند چادر دارند؟

آیا اصلاً ضرورت دارد حجاب داشته باشند؟! با توجه به این که آن جا گناهی وجود ندارد؟! اصلاً بی حجابی گناه است؟! با توجه به اینکه در بهشت تکلیفی وجود ندارد و افراد مکلّف به انجام دستورات دینی نیستند، در نتیجه «بایدی» در کار نیست. از طرف دیگر زمینه و بستر و میل به انجام گناه و کاری که برخلاف عقل و فطرت است، هم، وجود ندارد. آیا ضرورتی هم بر حفظ حجاب وجود دارد و حجاب لازم است؟! چون حجاب یک تکلیف است .ضمناً اگر چیزی در دنیا حرام شمرده شده، بدان خاطر است که فساد و پلیدی و ناپاکی دارد، اگر چیزی پاک و گوارا و مفید باشد، حرام نمی‌گردد.

Continue reading “۱۰۹- آیا زنان بهشتی حجاب خواهند داشت؟!” »

پرینت