Category: مقالات

گفتارهای قرآنی امام جواد (علیه السلام)

farhangnews_196608-553834-1460950931فصلنامه بیّنات سال بیست و سوم، شماره ۳، پائیز ۱۳۹۵ (سریال۹۱)

امام جواد (علیه السلام) جوانترین شخصیت در بین ائمّه معصومین (علیهم السلام) بود و عمر کوتاهی داشت. آن بزرگوار در سن ۲۵ سالگی در زمان معتصم حاکم عباسی و با دسیسه او به شهادت رسید. و جامعه دینی از برکات علمی و شخصیتی آن حضرت محروم شد. از آن بزرگوار سخنان کمتری در کتب تاریخی و سیره و منابع حدیثی نقل شده است و طبعاً گفتارهای قرآنی او هم- که موضوع مورد بحث در این مقاله است- کمتر خواهد بود. اما در عین حال همان مقدار به یادگار مانده از کلام شریف آن حضرت منشأ برکات عظیمی شده و روش استفاده از کلام خدا را در جهت آشنائی با آن و بهره برداری از آن به پیروان قرآن کریم نشان داده و این مسیر را برای آن ها روشن کرده است.

Continue reading “گفتارهای قرآنی امام جواد (علیه السلام)” »

درس هائی از نهج البلاغه – ۱، توصیفی از قرآن مجید

67_1قرآن کریم گنجینه ای است از علوم و معارف قدسی که از عالم ربوبیت به عالم دنیا نازل شده است. چون این کتاب جهت تأمین خواسته ها و رفع نیازهای انسانها برای زمانهای نامحدود بوجود آمده است، پس طبعاً باید حاوی علوم نامحدودی باشد، چون نیازهای علمی انسانها در زمانهای نامحدود و در مجموع سطح جهانی و درجات و ابعاد مختلف زندگی هم نامحدود است.

اما علوم بکار رفته در این کتاب آسمانی به صورتی اختصاصی در آن متمرکز شده، به نحوی که صاحبان قدرت درک و استعداد های متفاوت، متناسب با میزان فهم و درک و سطح استعدادها و نیازهای خود می توانند از آن بهره برداری کنند. مراتبی از معانی موجود در مجموع آیات قرآن در سطح فهم عمومی انسانها است و مراتب دیگری در حوزه ادراک دانشمندان و مراتب بالاتر در حد دانشمندان متعمق و محقق و برخوردار از استعدادهای برتر و زمینه های ادراکی خاص و سرانجام نوعی و مرتبه ای از علوم و معانی آن در حیطه قدرت علمی رهبران آسمانی یعنی ذوات مقدسه معصومین (علیهم السلام) می باشد. همچنانکه از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:

Continue reading “درس هائی از نهج البلاغه – ۱، توصیفی از قرآن مجید” »

شخصیت قرآنی امام کاظم علیه السلام

 

1967720731-talab-irبِسْمِ ﭐللَّهِ ﭐلرَّحْمَـٰنِ ﭐلرَّحِیمِ

جاذبه شخصیتی و اخلاقی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، عظمتی داشته که دائماً موجب شگفتی انسان ها شده، این جاذبه علاوه بر دوستداران و طرفداران آن بزرگواران، به طور مکرر مورد اعتراف دشمنانشان هم قرار گرفته است.

در بررسی علل و عوامل این خلق عظیم و لطافت و جاذبیت آن روشن می شود که عامل اصلی آن، ظهور و تجلّی کلام خدا به طور خالص و در مرتبه ای متعالی در شخصیت آن ها بوده و این زمینه از ناحیه رحمت خاصه خداوند به آن ها عطا شده است.

Continue reading “شخصیت قرآنی امام کاظم علیه السلام” »

مضامین قرآنی در زیارتنامه ها از امام صادق (ع)

veladat-alvershop.com (5)

نشریه بیّنات سال نوزدهم شماره ۷۶

(ویژه نامه قرآن و امام صادق علیه السلام)

 

چکیده

ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﻰ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗـﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﺨﻨﺎن و رﻓﺘـﺎرﻫﺎى ائمّه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴـﻦ (ع) در ﺳﻴﺮه ﺷﺮیف آن ﺑﺰرﮔﻮاران در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت آﺷﻜﺎر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﺸﻰ آﻣﻮزﺷﻰ آن ها ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ ﻛﻼم و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط آﺷـﻜـﺎرى ﺑﺎ آﻳﺎﺗﻰ از ﻗـﺮآن داﺷﺖ و ﮔﺎﻫـﻰ اﻳـﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟـﻄـﻴـﻔـﻰ در ﻛﻼﻣﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ موضوع روﺷﻦ ﻣﻰ شود.

 در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻀﺎﻣـﻴـﻦ ﻗـﺮآﻧﻰ در زﻳـﺎرﺗﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳـﻰ ﻛـﻪ از وﺟـﻮد ﻣﺒﺎرك اﻣﺎم ﺟﻌـﻔـﺮ ﺻﺎدق (ع) رﺳﻴﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻤﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗـﺮآﻧﻰ آن ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ زﻳﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻧﻘـﻞ ﺷﺪه از اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﺄﻟیف ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻔﺼﻠﻰ دارد، و در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻓﺸﺮده اى از ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮارد اﻛﺘﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . Continue reading “مضامین قرآنی در زیارتنامه ها از امام صادق (ع)” »

تطبیق آیات قرآنی با مناجات خمس عشره

s1نشریه بیّنات شماره ۶۸

 

(ویژه نامه قرآن و امام سجاد علیه السلام)

 

تطبیق آیات قرآنی با مناجات خمس عشره

 

بِسْمِ ﭐللَّهِ ﭐلرَّحْمَـٰنِ ﭐلرَّحِيمِ

 

آیات قرآن کریم و معانی عمیق و لطیف آن ها، اساس و ارکان اصلی کلام حجت های پروردگار عالمیان یعنی ذوات مقدسه معصومین (ع) را تشکیل می دهد، با این توضیح که آن بزرگواران و به تعبیر قرآن کریم «مطهّرون» در مرتبه قبل از «تنزیل» به قرآن کریم علم داشتند، همان مرتبه ای که در «کتاب مکنون» قرار دارد. و آن مرتبه از معانی و علوم قرآن، بالاتر از افق افهام عادی انسانی است. به طوری که خداوند فرمود:

«إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ کَرِيمٌ — فِي کِتَابٍ مَّکْنُونٍ — لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا ﭐلْمُطَهَّرُونَ — تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ﭐلْعَالَمِينَ» (الواقعه / ۷۷-۸۰)

کلام آن بزرگواران مثل رفتار و افکار آن ها، محل تجلّی تام معانی آیات قرآن کریم است. البته آن بزرگواران در کلام خود، در مقام خطاب به انسان ها قدرت ادراکی و زمینه های روحی مخاطبان خود و یا عموم انسان ها را در نظر می گرفتند.

Continue reading “تطبیق آیات قرآنی با مناجات خمس عشره” »