Category: مقالات

تجلّی آیات قرآن در سیره عملی امام حسن عسکری (علیه السلام)

نشریه بیّنات، شماره ۹۹- ۱۰۰، سال بیست و پنجم، شماره ۳ و ۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۷

الیاس کلانتری

امام حسن عسکری یازدهمین امام معصوم و جانشین پیامبر اکرم- صلّی الله علیه و آله و سلّم- بخش عمده عمر مبارک خود و تمام دوره کوتاه امامتش را در سامرا سکونت اجباری داشت. آن بزرگوار که از سنین نوجوانی همراه پدر گرامی خود حضرت امام هادی- علیه السلام- از شهر مدینه به بغداد یعنی مرکز حکومت عباسی آمده بود، به دستور متوکّل حاکم و به اصطلاح خلیفه زمان در یک منطقه نظامی تحت نظر و مراقبت مأموران حکومتی و در نوعی حبس خانگی به سر می برد.

متوکّل امام هادی- علیه السلام- را ظاهراً با دعوتی محترمانه به مرکز حکومت احضار کرد. یعنی با وجود اینکه دعوت متوکل بصورتی محترمانه و با یک حیله سیاسی- جهت جلوگیری از قیام احتمالی مردم مدینه در دفاع از آن حضرت- انجام گرفت، اما امام- علیه السلام- می دانست که آن دعوت در حقیقت احضار حکومتی است و دیگر بازگشتی هم برای او نخواهد بود، لذا فرزند گرامی خود را هم با خود همراه کرد! و احتمالاً این تدبیر جهت محافظت از وجود شریف جانشین و امام بعد از خود به کار بسته شد. Continue reading “تجلّی آیات قرآن در سیره عملی امام حسن عسکری (علیه السلام)” »

گفتارهای قرآنی امام جواد (علیه السلام)

farhangnews_196608-553834-1460950931فصلنامه بیّنات سال بیست و سوم، شماره ۳، پائیز ۱۳۹۵ (سریال۹۱)

امام جواد (علیه السلام) جوانترین شخصیت در بین ائمّه معصومین (علیهم السلام) بود و عمر کوتاهی داشت. آن بزرگوار در سن ۲۵ سالگی در زمان معتصم حاکم عباسی و با دسیسه او به شهادت رسید. و جامعه دینی از برکات علمی و شخصیتی آن حضرت محروم شد. از آن بزرگوار سخنان کمتری در کتب تاریخی و سیره و منابع حدیثی نقل شده است و طبعاً گفتارهای قرآنی او هم- که موضوع مورد بحث در این مقاله است- کمتر خواهد بود. اما در عین حال همان مقدار به یادگار مانده از کلام شریف آن حضرت منشأ برکات عظیمی شده و روش استفاده از کلام خدا را در جهت آشنائی با آن و بهره برداری از آن به پیروان قرآن کریم نشان داده و این مسیر را برای آن ها روشن کرده است.

Continue reading “گفتارهای قرآنی امام جواد (علیه السلام)” »

درس هائی از نهج البلاغه – ۱، توصیفی از قرآن مجید

67_1قرآن کریم گنجینه ای است از علوم و معارف قدسی که از عالم ربوبیت به عالم دنیا نازل شده است. چون این کتاب جهت تأمین خواسته ها و رفع نیازهای انسانها برای زمانهای نامحدود بوجود آمده است، پس طبعاً باید حاوی علوم نامحدودی باشد، چون نیازهای علمی انسانها در زمانهای نامحدود و در مجموع سطح جهانی و درجات و ابعاد مختلف زندگی هم نامحدود است.

اما علوم بکار رفته در این کتاب آسمانی به صورتی اختصاصی در آن متمرکز شده، به نحوی که صاحبان قدرت درک و استعداد های متفاوت، متناسب با میزان فهم و درک و سطح استعدادها و نیازهای خود می توانند از آن بهره برداری کنند. مراتبی از معانی موجود در مجموع آیات قرآن در سطح فهم عمومی انسانها است و مراتب دیگری در حوزه ادراک دانشمندان و مراتب بالاتر در حد دانشمندان متعمق و محقق و برخوردار از استعدادهای برتر و زمینه های ادراکی خاص و سرانجام نوعی و مرتبه ای از علوم و معانی آن در حیطه قدرت علمی رهبران آسمانی یعنی ذوات مقدسه معصومین (علیهم السلام) می باشد. همچنانکه از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:

Continue reading “درس هائی از نهج البلاغه – ۱، توصیفی از قرآن مجید” »

شخصیت قرآنی امام کاظم علیه السلام

 

1967720731-talab-irبِسْمِ ﭐللَّهِ ﭐلرَّحْمَـٰنِ ﭐلرَّحِیمِ

جاذبه شخصیتی و اخلاقی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، عظمتی داشته که دائماً موجب شگفتی انسان ها شده، این جاذبه علاوه بر دوستداران و طرفداران آن بزرگواران، به طور مکرر مورد اعتراف دشمنانشان هم قرار گرفته است.

در بررسی علل و عوامل این خلق عظیم و لطافت و جاذبیت آن روشن می شود که عامل اصلی آن، ظهور و تجلّی کلام خدا به طور خالص و در مرتبه ای متعالی در شخصیت آن ها بوده و این زمینه از ناحیه رحمت خاصه خداوند به آن ها عطا شده است.

Continue reading “شخصیت قرآنی امام کاظم علیه السلام” »

مضامین قرآنی در زیارتنامه ها از امام صادق (ع)

veladat-alvershop.com (5)

نشریه بیّنات سال نوزدهم شماره ۷۶

(ویژه نامه قرآن و امام صادق علیه السلام)

 

چکیده

ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺎﺳﻰ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻗـﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺳﺨﻨﺎن و رﻓﺘـﺎرﻫﺎى ائمّه ﻣﻌﺼﻮﻣﻴـﻦ (ع) در ﺳﻴﺮه ﺷﺮیف آن ﺑﺰرﮔﻮاران در ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت آﺷﻜﺎر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﺸﻰ آﻣﻮزﺷﻰ آن ها ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﻰ ﻛﻼم و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط آﺷـﻜـﺎرى ﺑﺎ آﻳﺎﺗﻰ از ﻗـﺮآن داﺷﺖ و ﮔﺎﻫـﻰ اﻳـﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻃﻮر ﻟـﻄـﻴـﻔـﻰ در ﻛﻼﻣﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﺪﺑﺮ موضوع روﺷﻦ ﻣﻰ شود.

 در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻀﺎﻣـﻴـﻦ ﻗـﺮآﻧﻰ در زﻳـﺎرﺗﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳـﻰ ﻛـﻪ از وﺟـﻮد ﻣﺒﺎرك اﻣﺎم ﺟﻌـﻔـﺮ ﺻﺎدق (ع) رﺳﻴﺪه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﻤﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗـﺮآﻧﻰ آن ﻫﻢ در ﻫﻤﻪ زﻳﺎرﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻧﻘـﻞ ﺷﺪه از اﻣﺎم ﺻﺎدق (ع) در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﺄﻟیف ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻔﺼﻠﻰ دارد، و در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ذﻛﺮ و ﺑﺮرﺳﻰ ﻓﺸﺮده اى از ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮارد اﻛﺘﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . Continue reading “مضامین قرآنی در زیارتنامه ها از امام صادق (ع)” »