Tag: احسن الخالقین

مناظرات – ۶ (مناظرات آسمانی)

147802_494مناظره و گفتگوی خدای سبحان با ابلیس

بخش چهارم

بررسی نظریه شیطان درباره انسان

 بعد از توضیحات مذکور در بخش قبلی، نظریه شیطان را درباره انسان و وجود خودش از نظر علمی و فلسفی و عقیدتی و قرآنی بررسی می‌کنیم و حاصل آن را به صورت چند نکته ذکر می‌کنیم:

 یکم: ارزش حقیقی اشیاء به چند عامل ارتباط دارد و فقط یکی از آنها مربوط است به ماده ای که یک شئ از آن به وجود آمده و میزان آن، حتی اگر یک شئ صرفاً جنبه مادی داشته باشد. بعنوان مثال: اگر یک قطعه طلا که چیزی از آن نساخته‌ اند با هم وزن آن نقره به همان صورت با یکدیگر سنجیده شوند، طبعاً قیمت آن دو قطعه یکسان نخواهد بود. یعنی نمی‌شود گفت که هر دو قطعه نوعی فلز می باشند و از معدنی استخراج شده اند. بلکه در ارزیابی و قیمت ‌گذاری اشیاء عوامل دیگری دخالت دارد، مثل کارائی و میزان نیاز انسانها به یک شئ و میزان موجود بودن آن در طبیعت و یا در یک منطقه معین.

Continue reading “مناظرات – ۶ (مناظرات آسمانی)” »

۲۶۷ ـ تأثیرات رفتارهای مردان در موضوع بی حجابی عده ای از زنان!

کلیات 13920428105236537855244

*نقش  تأثیرات رفتارهای مردان در شیوع بی حجابی بین زنان

* ارزش های وجودی و مطلوبیت زنان فواید و آثار ارزشمندی برای مردان دارد

*زنهابا بی حجابی و رفتارهای نامناسب ارزش های حقیقی خود را در نظر مردان هم از دست می دهند

* در رأس ارزش های وجود زنان، عواطف انسانی و محبت و وفاداری به همسر قرار دارد.

*جمال و زیبائی زن یکی از نعمت های پروردگار عالمیان به خود جنس زن و همچنین به مردان است.

*بی حجابی زنان و رفتارهای نامناسب آنها این نعمت عظیم خداوند را به نقمت و بلا تبدیل می کند.

*در اثر شیوع بی حجابی ارزش های وجودی زن در جامعه ضایع می شود.

Continue reading “۲۶۷ ـ تأثیرات رفتارهای مردان در موضوع بی حجابی عده ای از زنان!” »