روش صحیح حفظ قرآن کریم (۷)

برنامه ی حفظ در این مرحله از سوره ی «مؤمنون» آغاز خواهد شد. برای این مرحله، سوره ی «مؤمنون»، سوره ی «نور» تا آیه ی۴۰ و ۲۰ آیه از اول سوره ی «فرقان» را در نظر گرفته ایم. بقیه ی آیات سوره ی نور در مرحله ی بعد قرار خواهد گرفت. دلیل تقسیم بندی آیات این سوره به دو بخش نیز در همین مقاله بیان خواهد شد.

از زمان دریافت نشریه، حفظ سوره ی مؤمنون باید آغاز شود. اگر هر روز ۵آیه حفظ شود، حفظ این سوره، در۲۴ روز به پایان خواهد رسید. پس از پایان حفظ سوره ی مؤمنون بهتر است ۳ تا ۵ روز، حفظ آیات را قطع کنید و وقت اختصاص یافته به حفظ قرآن را برای تکرار آیات همین سوره و آیات سور ه های قبلی به کار بندید. اگر در مواردی، از حفظ ۵ آیه در روز عقب افتاده اید، در این چند روز باقی مانده، آن را جبران و تکمیل کنید.

پس از این چند روز فاصله، حفظ سوره ی نور را آغاز کنید تا در ۱۲ تا ۱۵ روز به آیه ی ۴۰ برسید. پس از سه روز درنگ در حفظ آیات و تکرار آیات حفظ شده ی همین سوره و سوره ی مؤمنون، حفظ سوره ی فرقان باید آغاز شود که در طول ۵ روز به آیه ی ۲۰ این سوره می رسید. در این قسمت، حفظ آیات در این مرحله به پایان می رسد .

دلیل تقسیم بندی سوره به دو یا چند بخش

در برنامه ی حفظ سوره های طولانی به ویژه سوره هایی که آیات آن نیز طولانی است، باید سوره به دو یا چند قسمت تقسیم گردد و برنامه ی حفظ پس از فاصله ای کوتاه از سر گرفته شود. هدف از این کار، حفظ اشتیاق لازم برای حفظ آیات یک سوره و پیش گیری از خستگی ناشی از درنگ و یکنواختی در حفظ یک سوره است. بدین ترتیب، حلاوت حفظ آیات یک سوره بیشتر می شود.

گفتنی است چون شماری از آیات سوره ی نور از آیات دیگر این سوره و آیات سوره های حفظ شده ی قبلی، طولانی تر هستند، حفظ یکنواخت ۵ آیه در یک روز اندکی مشکل ایجاد خواهد کرد. بنابراین، بهتر است حفظ ۵ آیه در دو روز انجام گیرد. از آن جا که بعضی ها فراغت و قدرت روحی بیشتری برای حفظ دارند، حفظ ۴۰ آیه از اول سوره را در زمانی بین ۱۲ تا ۱۵ روز تعیین کردیم.

برنامه ی تکرار سوره های پیشین

آیات سوره هایی که در برنامه ی حفظ مرحله ی جدید قرار می گیرند، باید زیاد تکرار شوند، ولی سوره هایی که در مراحل قبلی قرار گرفته بودند، به تکرار کمتری نیاز دارند. برای نمونه، کسی که بر اساس این برنامه، سرگرم حفظ سوره ی مؤمنون است، باید آیات اول سوره را هر روز یا یک روز در میان تکرارکند تا سوره به طورکامل در ذهنش جای بگیرد. تکرار آیات باید همیشه وپیوسته صورت گیرد.

تکرار سوره های قبلی متناسب با فاصله ی زمانی میان حفظ و زمان تکرار خواهد بود. برای مثال، در برنامه ی تکرار این مرحله، سوره های انبیا و حج نیاز به تکرار بیشتری پیدا خواهند کرد تا سوره های کهف، مریم و طه. به همین ترتیب، این سه سوره نیاز بیشتری به تکرار خواهند داشت تا سوره های جزء ۲۹ و۳۰ که زمان حفظ آن ها فاصله ی بیشتری پیدا کرده است و در نتیجه بارها تکرار شده اند.با این توضیح، تناسبی تقریبی در زمینه ی تکرار سوره های قبلی و زمان حفظ آن ها در این روش ایجاد می شود. در هر صورت، تکرار سوره ها در این مرحله باید به صورت زیر انجام گیرد:

روش صحیح حفظ قرآن کریم (31)
بخوانید

هفته ی اول ـ سوره های انبیا و حج سه مرتبه تکرار شود. روز اول، سوره ی انبیاء و روز دوم، سوره ی حج و به همین ترتیب، روز سوم باز سوره ی انبیا و روز چهارم، سوره حج. بدین گونه در یک هفته هر یک از دو سوره، سه مرتبه تکرار خواهد شد.

هفته ی دوم ـ هر روز یکی از سه سوره ی کهف، مریم و طه تکرار شود و همین طور در سه روز بعدی ادامه یابد تا این سوره ها در یک هفته، دو مرتبه تکرار شوند.

هفته ی سوم ـ یک مرتبه سوره های انبیا و حج و نصف جزء سی ام تکرار شود.

هفته ی چهارم ـ سوره های کهف، مریم، طه و نصف دوم جزء سی ام تکرار شود.

هفته ی پنجم ـ یک مرتبه سوره های انبیا، حج و نصف دیگر جزء ۲۹ تکرار شود.

هفته ی ششم ـ یک مرتبه سوره های کهف، مریم، طه و نصف جزء ۲۹ تکرارشود.

هفته های هفتم و هشتم ـ سوره ی مؤمنون و۴۰ آیه ی سوره ی نور تکرار شود.

برنامه ی حفظ فوق العاده

همان گونه که پیش تر گفته شد، این برنامه متناسب با وقت و استعداد و علاقه ی افراد به طور

متوسط در نظر گرفته شده است و به طور طبیعی، گروهی که فرصت و اشتیاق بیشتری برای این کار دارند و می خواهند این مسیر را سریع تر پیمایند، باید به برنامه ی فوق العاده روی بیاورند.

برنامه ی فوق العاده باید با محاسبه های دقیق انجام گیرد تا نظم برنامه ی حفظ از بین نرود. در شماره های بعد، برنامه ی فوق العاده به طور منظم تعیین و تعریف خواهد شد، ولی در این مرحله به صورت آزمایشی، سوره ای برای حفظ فوق العاده پیشنهاد می شود تا افراد توان خود را ارزیابی کنند و با آمادگی بیشتری وارد برنامه ای فوق العاده شوند.

در این مرحله، حفظ سوره ی «واقعه» را در نظر گرفته ایم. اگر این سوره را حفظ کرده اید، سوره های دیگری که در مناسبت های خاص، قرائت آن ها بیشتر سفارش شده است، مانند: سوره های انسان، الرحمن، جمعه، یس و… را انتخاب کنید.

به خواست خداوند، از شماره ی بعد، روش توجه به نکته ها و معانی آیات حفظ شده را پی خواهیم گرفت. این معانی به عنوان آغاز مطالعه در نکات تفسیری آیات و به کار بستن روش صحیح تفسیر قرآن است. مباحث مربوط به معانی آیات، بررسی معانی دقیق آیات را در برخواهد گرفت تا روابط میان آیات کشف شود.

پدید آورنده : الیاس کلانتری، نشریه بشارت شماره ۳۲، صفحه ۶۵

دکمه بازگشت به بالا
بستن