محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ ۹

گفتگوی دوم (بخش سوم)

نیاز روح انسان به ارتباط باخدا

  • نیاز روح انسان به ارتباط با خدا مثل نیاز بدن انسان به اکسیژن است.
  • هدایت الهیه
  • همانندی نیاز روح انسان به دین با نیاز بدن به هوا

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

 

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 23
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن