محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها – ۳۲

گفتگوی ششم (بخش پنجم)

ساخته شدن صورتهای تقلبی از دین خدا نشانه ارزش زیاد و مقبولیت صورت حقیقی آن می باشد

گوش دادن آنلاین:

دانلود صوت

محاورات علمی و سؤال ها و جواب ها ـ 20
بخوانید
دکمه بازگشت به بالا
بستن