روش صحیح حفظ قرآن کریم (۴)

در شماره قبلی نشریه، برنامه روش حفظ تا هفته هیجدهم تعیین شد. در این شماره از ادامه سوره مدّثر برای هفته نوزدهم در نظر گرفته شده است؛ اما قبل از شروع برنامه حفظ این نوبت، لازم است نکته دیگری از روش حفظ مورد توجه قرار گیرد و آن روش حفظ آیات طولانی است. در این برنامه برای اولین نوبت به یک آیه طولانی رسیده ایم و لذا تذکر روش حفظ آیات طولانی در این قسمت مناسبت دارد.

روش حفظ آیات طولانی

سوره هایی که آیات کوتاه دارند، می توان مجموع آیه را در یک مرحله مورد توجه قرار داد و آن را با چند بار تکرار به حافظه سپرد، اما آیات طولانی به تناسب میزان طول آنها باید به چند قسمت تقسیم شود، و در چند مرحله حفظ شود؛ یعنی یک آیه طولانی باید ابتدا به چند قسمت تقسیم شود و بعد قسمت اول آن با چند بار تکرار حفظ شود و بعد قسمت دوم به همین صورت و بعد دو قسمت در تکرار به یکدیگر متصل شود و به همین صورت قسمت های بعدی به آن اضافه شود. تقسیم آیه طولانی به چند قسمت و حفظ آن به صورت بخش بخش از ضروریات روش صحیح حفظ قرآن است و بدون آن، کار بسیار مشکل خواهد بود.

به عنوان مثال آیه ۳۱ سوره مدثر را که در برنامه حفظ این هفته قرار گرفته است را به صورت ذیل حفظ می کنیم:

ابتدا این بخش از آیه کریمه را در نظر می گیریم: «و ما جعلنا اصحاب النار إلاّ ملائکة».

این بخش را با چند بار تکرار حفظ می کنیم و بعد بخش دوم آن را در نظر می گیریم: «و ما جعلنا عدّتهم إلاّ فتنة للذین کفروا» این بخش را هم بطور جدا از بخش اول چند بار تکرار می کنیم تا بطور دقیق، به حافظه بسپاریم و بعد دو قسمت را به هم متصل می کنیم: «و ما جعلنا اصحاب النار إلاّ ملائکة و ما جعلنا عدّتهم إلاّ فتنة للذین کفروا» و بعد این دو بخش را بطور متصل به هم چند بار تکرار می کنیم.

بعد قسمت سوم آیه را در نظر می گیریم و آن را جداگانه چند بار تکرار می کنیم و آن را به قسمت های حفظ شده قبلی اضافه می کنیم و به همین صورت ادامه می دهیم تا پایان آیه و وقتی آیه بطور کامل حفظ شد، آن را چند بار تکرار می کنیم.

لازم به تذکر است که بخش بخش کردن آیه و حفظ بخش های آن فقط در ابتدای کار حفظ لازم است و در تکرارهای بعدی نیازی به آن نیست؛ یعنی وقتی آیه به صورت بخش بخش حفظ شد، در تکرارهای بعدی به صورت کامل و یکجا تکرار خواهد شد، مگر در اثر تکرار کمتر و رفتن سراغ حفظ قسمت بعدی بخشی از آیه بطور کامل در ذهن مستقر نشود که در آن صورت باید روش بخش بخش کردن در تکرار و حفظ کامل اعاده شود.

هفته نوزدهم

در این هفته بقیه سوره مدثر (از آیه ۳۱ تا آخر) و سوره مزّمّل حفظ شود و سوره های مرسلات و انسان (دهر) و قیامت حداقل روزی یکبار تکرار شود. همچنین قسمت اول سوره مدّثّر (از اول تا آیه ۳۰) حداقل روزی دو بار تکرار شود.

تجلّی آیات قرآن در نهضت مقدس حسینی (علیه السّلام)
بخوانید

برنامه تکرار جزء سی ام

اگر چه میزان تکرار سوره های جزء سی ام در این برنامه در حدی تعیین شده که رعایت حد تعیین شده جهت استقرار آیات سوره های مذکور در ذهن فعلاً کفایت می کند؛ اما تکرار تمام سوره های حفظ شده، بطور مستمر باید مورد توجه قرار گیرد، این کار هم مانع فراموش شدن آیات می شود و هم به طوری که در شماره قبل ذکر شد، عامل توجهات مستمر به آیات شده، در نتیجه نکاتی از معانی آیات در همین توجهات کشف خواهد شد.

همچنین در صورت تکرار آیات بطور مستمر موضوع «ذکر اللّه» آن هم به صورت زیاد تحقق پیدا خواهد کرد. با این توضیحات موضوع تکرار آیات باید بصورت مستمر مورد توجه قرار گیرد و در حقیقت با این کار به آیه کریمه «… فاقرءوُ ما تیسر من القرآن» عمل شده است.

جزء سی ام قرآن که مطابق این برنامه حفظ شده است، لازم است به چهار قسمت تقسیم شود و هر هفته یکی از چهار قسمت تکرار شود.

هفته بیستم

در این هفته سوره «جن» حفظ شود و سوره های مُزّمّل و مُدّثّر روزی دو بار تکرار شود. همچنین سوره های قیامت، انسان، مرسلات در طول هفته سه مرتبه تکرار شود.

هفته بیست و یکم

در این هفته سوره نوح حفظ شود و سوره های جنّ و مزّمّل و مدّثّر روزی دو بار تکرار شود. و سوره های قیامت، انسان و مرسلات در طول هفته یک مرتبه تکرار شود؛ البته این تکرار غیر از سوره های جزء آخر است که در چهار هفته متوالی و هر هفته یکی از چهار قسمت آن باید یکبار تکرار شود.

هفته بیست و دوم

در این هفته سوره معارج حفظ شود و سوره های نوح و جنّ هر روز یک مرتبه و سوره های مزّمّل و مدّثّر در طول هفته دو مرتبه تکرار شود و همچنین سوره های قیامت، انسان و مرسلات در طول هفته یک مرتبه تکرار شود.

هفته بیست و سوم

در این هفته سوره حاقّه حفظ شود و سوره معارج روزی دو مرتبه و سوره های نوح و جنّ در طول هفته دو مرتبه تکرار شود، همچنین سوره های قیامت، انسان و مرسلات یکبار تکرار شود.

هفته بیست و چهارم

در این هفته سوره قلم حفظ شود و سوره حاقّه روزی دو بار و سوره معارج روزی یکبار تکرار شود و همچنین سوره های نوح و جنّ در طول هفته یکبار تکرار شود.

هفته بیست و پنجم

در این هفته سوره ملک حفظ شود و سوره قلم روزی دو بار و سوره حاقّه و معارج روزی یکبار و سوره های نوح و جن در طول هفته یکبار تکرار شود.

در این هفته جزء ۲۹ و ۳۰ بطور کامل حفظ شده است و بهتر است هفته بعدی صرفاً به تکرار سوره های این دو جزء اختصاص داده شود.

پدید آورنده : الیاس کلانتری، نشریه بشارت شماره ۲۶، صفحه ۶۰

دکمه بازگشت به بالا
بستن